Härmed undertecknar jag som aktiv medlem/blivande medlem/målsman till aktiv eller blivande medlem och bekräftar att jag läst, förstår och godkänner följande medlemsvillkor för medlemmar i Willands IBK Kristianstad (nedan kallad föreningen).

 1. Jag lämnar mina personuppgifter i form av personnummer, namn, kontaktuppgifter och dylik, relevant information till Willands IBK Kristianstad för att de som förening ska kunna föra ett fungerande medlemsregister och därmed verksamhet.
 2. Willands IBK Kristianstad åtar sig härmed rollen som Personuppgiftsansvarig. Som Personuppgiftsansvarig ansvarar Willands IBK Kristianstad för ändamålen vid behandling av personuppgifter. Det är föreningens ansvar att behandling av personuppgifter sker enligt den europeiska förordningen General Data Protection Regulation (GDPR).
 3. Som Personuppgiftsansvarig åtar sig Willands IBK Kristianstad ansvaret att se till att endast behöriga och relevanta personer har tillgång till att se och ändra de personuppgifter som föreningen har om mig. Samtidigt godkänner jag att föreningen kan publicera mitt namn tillsammans med bild, i de fall det är relevant, på hemsida och sociala media (se punkt 14 & 15).
 4. Willands IBK Kristianstad ansvarar för att de system och den hårdvara som behandlar personuppgifter förvaras så att inga obehöriga har åtkomst till lagrade uppgifter, samt att det finns fungerande och uppdaterad mjukvara som skyddar mot angrepp i form av virus och liknande.
 5. Som Personuppgiftsansvarig åtar sig Willands IBK Kristianstad att endast behandla och lagra mina personuppgifter så länge jag är en aktiv medlem i föreningen och att vid mitt eventuella utträde ur föreningen radera alla uppgifter inom en rimlig tidsperiod.
 6. Som Personuppgiftslämnare kan jag när som helst begära ut och inom rimlig tidsperiod förvänta mig ett utdrag av alla personuppgifter som Willands IBK Kristianstad behandlar angående mig. Föreningen ska se till att det finns en enkel och tydlig kanal för dessa typer av ärenden.
 7. Som Personuppgiftslämnare kan jag när som helst begära att Willands IBK Kristianstad raderar alla personuppgifter insamlade om mig inom en rimlig tidsperiod. Detta medför dock risk att jag inte längre kan medverka i föreningen som medlem då personuppgifterna behövs för att föra ett fungerande medlemsregister. Skulle jag som Personuppgiftslämnare vilja radera alla de personuppgifter som Willands IBK Kristianstad har om mig är det föreningens ansvar att även se till så att eventuell tredje part som fått tillgång till del av mina uppgifter (se punkt 9) raderar uppgifterna. Föreningen ska se till att det finns en enkel och tydlig kanal för dessa typer av ärenden.
 8. Som Personuppgiftslämnare är jag ansvarig för att de uppgifter som föreningen behandlar om mig är aktuella.
 9. Willands IBK Kristianstad överlåter del av behandlingen av personuppgifter till SportAdmin i rollen som Personuppgiftsbiträde, enligt föreningens registerförteckning. Som Personuppgiftsbiträde för SportAdmin, med föreningens tillåtelse, ett medlemsregister i de digitala system som används för administration av och inom föreningen.
 10. Willands IBK Kristianstad åtar sig rätten att dela personuppgifter som behövs av relevant tredje part, utöver Sportadmin som Personuppgiftsbiträde, i syfte att administrera tävlings- och licensadministration, försäkringshantering och liknande. Relevant tredje part kan t.ex. därmed innebära, men ej vara begränsat till, Riksidrottsförbundet, Svenska Innebandyförbundet samt liknande förbund och myndigheter.
 11. Willands IBK Kristianstad ska vid överföring av personuppgifter till tredje part säkerställa att överföringen är laglig, och framför allt respekterar individens rättigheter.
 12. Om uppgifter delas med tredje part utöver de som står skrivna i registerförteckningen ska föreningen informera de individer som berörs.
 13. Willands IBK Kristianstad får använda mina person- och kontaktuppgifter för att komma i kontakt med mig.
 14. Som aktiv medlem i Willands IBK Kristianstad ger jag min tillåtelse till föreningen att i marknadsförande syfte använda media i form av bilder, videoklipp, intervjuer och liknande där jag som medlem medverkar. Materialet kan komma att publiceras på, men är ej begränsat till, social media i form av Facebook och Instagram samt på föreningens hemsida.
 15. Willands IBK Kristianstad ansvarar för att eventuellt publicerad media inte riskerar att skada eller såra någon inblandad part, och som involverad part kan jag när som helst begära att materialet i fråga plockas bort.
 16. Willands IBK Kristianstad ska vid eventuella allvarligare dataintrång där obehöriga kan ha fått tillgång till personuppgifter genast informera inblandade parter samt Datainspektionen enligt befintlig åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter.
 17. Willands IBK Kristianstad åtar sig att regelbundet, dock minst en gång per kalenderår, gå igenom och eventuellt revidera ovanstående medlemsvillkor, medlemsregister samt de rutiner som finns på plats för att hantera personuppgifter.
 18. Willands IBK Kristianstad ska regelbundet uppdatera sig efter Riksidrottsförbundets uppförandekod angående GDPR.
 19. Willands IBK Kristianstad ska alltid arbeta mot att lagra så lite personuppgifter som möjligt, med personuppgiftslämnarens trygghet och säkerhet som första prioritet.
 20. Willands IBK Kristianstad reserverar sig för eventuella ändringar i ovanstående medlemsvillkor samt de rutiner som finns på plats utefter Riksidrottsförbundets uppförandekod (se punkt 18).
 21. I de fall medlemsvillkoren revideras, ska Willands IBK Kristianstad kontakta samtliga medlemmar för en chans att godkänna eller neka till de förändringar som skett. Lägg märke till att ett nekande till medlemsvillkoren kan resultera i ett utträde ur föreningen.
Vid frågor angående föreningens behandling av personuppgifter, medlemsvillkor eller annat ärende - kontakta dataskyddsansvarig via dataskydd@willands-ibk.se.